Two golden fried arborio rice balls, ragout meat, peas, mozzarella