Baked eggplant, tomato sauce, mozzarella, parmigiana, pecorino romano