choice of pasta, mozzarella, tomato sauce, pecorino cheese